Zorg en dwang

Zorg en dwang

Wet zorg en dwang
In januari 2018 is de Wet zorg en dwang aangenomen door de Eerste Kamer. Hiermee is bepaald dat de wet en daarmee de cliëntvertrouwenspersoon (CVP) per 1 januari 2020 zijn intrede in de zorg doet.
De bewoners van Het Andere Wonen Klimmen kunnen ook een beroep doen op deze CVP.

De CVP kan onze bewoners of hun vertegenwoordiger op hun verzoek adviseren. Of bijstand verlenen over aangelegenheden die samenhangen met onvrijwillige zorg, verblijf bij Het Andere Wonen of in het doorlopen van een klachtenprocedure. Dit maakt u, als bewoner of vertegenwoordiger, tot een gelijkwaardige gesprekspartner met de CVP zoals we dat graag willen.

CVP kent uw rechten
Daarnaast kan de CVP signalen afgeven daar waar de rechten van u in het geding zijn.
De CVP is er voor alle bewoners woonachtig binnen een van onze vestigingen van het Andere Wonen en uw vertegenwoordiger.

De functie van cliëntvertrouwenspersoon (CVP) kent een lange ontstaansgeschiedenis, met name in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar ook in de ouderenzorg is de functie van vertrouwenspersoon geen onbekende. Met de komst van de Wet zorg en dwang is deze functie nu wettelijk verankerd.

“De cliëntvertrouwenspersoon is er voor u als bewoner”

De taak van de CVP Wzd?
De Wzd omschrijft voor de CVP de volgende taken:

 • De bewoner of de vertegenwoordiger advies en bijstand verlenen in aangelegenheden die samenhangen met:

  – het verlenen van onvrijwillige zorg aan de bewoner,

  – zijn opname en verblijf in een accommodatie of

  – het doorlopen van de klachtenprocedure, indien de bewoner of diens vertegenwoordiger daarom verzoekt.

 • Signalen over tekortkomingen in de structuur of de uitvoering van onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname en verblijf, voor zover deze afbreuk doen aan de rechten van een bewoner, aan de inspectie te melden.

 • Advies en bijstand verlenen aanbewoner die vrijwillig in een accommodatie verblijven dan wel ambulante zorg ontvangen. (Wzd art. 57:1,2)

 • Voorlichting geven aan de bewoner en hun vertegenwoordigers en aan de medewerkers

  van de zorgaanbieder over de aard en de uitvoering van zijn taken. (Concept Bzd versie 3 mei 2018 art. 6.3)

Wilt u een CVP? Neem dan contact op met:

Burgerkracht Limburg
Marian de Visser
Telefoonnummer 088 – 929 40 99
email mariandevisser@burgerkrachtlimburg.nl

Wij vertellen u graag welke mogelijkheden
Het Andere Wonen Klimmen heeft.